กติกา

การประกวดภาพถ่ายร้านคาเฟ่ อเมซอน หัวข้อ “GREENSCAPE”

หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริง หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะปรากฏบนเว็บไซต์ http://www.cafeamazon-greenscape.com ตั้งแต่ที่มีการเริ่มต้นประกวดและหลังจากการประกวดเสร็จสิ้น
 • ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเองห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด โดย 1 คนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ภาพ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยออกสื่อสาธารณะ หรือการประกวด ชมรม หรือองค์กรอื่นใด และต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใดๆ หรือเป็นภาพที่จำหน่ายใน Stock Photo
 • หากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดปรากฏภาพวัตถุหรือบุคคลอื่นใด ผู้เข้าประกวดต้องรับรองว่าได้รับ ความยินยอมจากเจ้าของวัตถุและบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพ หรือผู้เข้าประกวดมีสิทธิอื่นใดโดยชอบ ด้วยกฎหมายในการถ่ายภาพนั้น
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ถูกปรับแต่งภาพที่ทำให้เรื่องราว หรือเนื้อหา หรือวัตถุหลักในภาพเปลี่ยนแปลงไป และห้ามตัดต่อภาพ
 • ปตท. มีสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธภาพถ่าย หรือไม่เผยแพร่ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดต่อแบรนด์ ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใด
 • หากปรากฏว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ หรือเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม ปตท. มีอำนาจในการตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายธุรกิจคาเฟ่อเมซอน (ปตท.) และ ปตท. มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพถ่าย
 • ปตท. มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพที่จัดขึ้น และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทของร้านคาเฟ่อเมซอน
 • ปตท. มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือตกแต่ง ภาพถ่ายเพื่อออกแสดงในนิทรรศการภาพ หรือสื่อต่างๆ ที่ ปตท. เห็นว่ามีความเหมาะสม
 • ผู้เข้าประกวดที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ 20 ภาพจะต้องส่งมอบไฟล์ภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง ไม่มีลายน้ำ หรือเครดิต ให้แก่ ปตท.
 • คณะกรรมการ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านถ่ายภาพโฆษณา สถาปัตยกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก ปตท. รวมจำนวน 5 ท่าน
 • การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • ถ่ายภาพมุมกว้างของธรรมชาติทั้งภายนอกหรือภายในของร้านคาเฟ่อเมซอนสาขาใดก็ได้ ภายใต้แนวคิด Greenscape
 • ส่งภาพประกวดผ่านช่องทางออนไลน์ http://www.cafeamazon-greenscape.com
 • ล็อกอินผ่าน Facebook Account และกรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลเพื่อยืนยันการ ลงทะเบียน
 • อัพโหลดภาพ พร้อมเขียนอธิบายแนวคิดของภาพ, ระบุสาขา และอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ

หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพเข้าประกวด

 • ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ
 • ภาพต้องอยู่ในรูปแบบ JPEG หรือ JPG และมีขนาดไม่เกิน 30 เมกะไบต์

วิธีโหวตภาพที่เข้าประกวด

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.cafeamazon-greenscape.com
 • ล็อกอินผ่าน Facebook Account และกรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 • กดโหวตภาพที่ชื่นชอบ

ช่องทางและหลักเกณฑ์ในการโหวต

ช่องทางออนไลน์ :

 • ผู้โหวต 1 User IP Address มีคะแนนโหวตท่านละ 1 คะแนน
 • ผู้โหวต 1 User IP Address สามารถโหวตภาพได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ แต่ไม่สามารถโหวตรูปซ้ำได้ภายใน 1 วัน โดยจะเริ่มนับวันใหม่ในเวลา 00.00 น. ของทุกวัน

งานนิทรรศการภาพถ่าย :

 • ผู้เข้าชม 1 ท่านมีคะแนนโหวตท่านละ 1 คะแนน และสามารถโหวตภาพได้เพียง 1 ภาพเท่านั้น หากมีการทุจริตใดๆ ปตท. มีสิทธิ์ตัดสินให้คะแนนนั้นเป็นโมฆะ

รายละเอียดกำหนดการ

 • เปิดรับการส่งภาพประกวดช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 – 8 มิถุนายน 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.cafeamazon-greenscape.com
 • เปิดรับคะแนนโหวตช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 – 8 มิถุนายน 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.cafeamazon-greenscape.com
 • คณะผู้จัดงานติดต่อผู้เข้ารอบ 20 ภาพสุดท้าย และผู้เข้ารอบต้องยืนยันตัวตนโดยการนำส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมไฟล์ภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูงให้คณะผู้จัดงาน ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2561
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 ภาพสุดท้ายอย่างเป็นทางการ วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์ http://www.cafeamazon-greenscape.com และ Facebook https://www.facebook.com/cafeamazonofficial/
 • จัดงานนิทรรศการภาพที่ลานกิจกรรมใหญ่ ชั้น 1 (Zone B) ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว พร้อมเปิดรับคะแนนโหวตจากผู้เข้าชม* ตั้งแต่วันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2561 (สิ้นสุดการโหวต เวลา 21.30 น.)
 • ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการแต่ละท่านจะทำการเลือก 5 ภาพที่ดีที่สุด ตามความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน โดยจัดอันดับรางวัลภาพสูงสุด 5 อันดับแรกตามผลโหวตของผู้ร่วมโหวตในงาน
 • ประกาศผลผู้ชนะและมอบรางวัล ณ งานนิทรรศการภาพ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
  *คะแนนโหวตจะถูกเริ่มนับใหม่จากผลโหวตของผู้ร่วมโหวตในงานนิทรรศการเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

 • การถ่ายภาพแบบไหนถึงเป็นแบบ Greenscape
  ตอบ : การถ่ายภาพแบบ Greenscape คือการถ่ายภาพมุมกว้าง ที่เห็นถึงความเขียวธรรมชาติของร้านคาเฟ่อเมซอน จะเป็นภายในหรือภายนอกร้านก็ได้
 • สามารถโหวตภาพได้กี่ภาพ และโหวตภาพซ้ำได้หรือไม่
  ตอบ : ผู้โหวต 1 ท่าน (ต่อ 1 อุปกรณ์) สามารถโหวตได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ และโหวตได้วันละ 1 ครั้งต่อภาพ หากต้องการโหวตซ้ำในรูปเดิม สามารถโหวตได้อีกครั้งในวันถัดไป โดยจะเริ่มนับวันถัดไปในเวลา 00.01 น. ของทุกวัน 3. สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้กี่ภาพตอบ : คุณสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ
 • สามารถตกแต่ง ปรับสี ใส่ filter ภาพได้หรือไม่
  ตอบ : คุณสามารถตกแต่ง ปรับสี ใส่ filter ภาพได้ โดยไม่ทำให้เรื่องราว หรือเนื้อหา หรือวัตถุหลักในภาพเปลี่ยนแปลงไป และห้ามตัดต่อภาพเด็ดขาด

หมายเหตุ

 • คณะผู้จัดงานและทีมงานผู้เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลใดๆ จากโครงการการประกวด
 • หากผู้เข้ารอบ 20 ภาพสุดท้าย และผู้ชนะไม่มีการยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้ บริษัทถือว่าผู้ชนะคนนั้นสละสิทธิ์ และบริษัทจะดำเนินการยกเลิกของรางวัล
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กติกาหรือเงื่อนในการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า