ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

จากกิจกรรม Cafe Amazon หัวข้อ “GREENSCAPE”

รายชื่อ 20 ท่าน ผู้เข้ารอบจากคะแนนโหวตสูงสุด และนำภาพไปจัดแสดงที่งาน Cafe Amazon Greenscape Gallery

 • นางสาวอารยา ตรงยงค์
 • นายกฤษณะ ศรีรัตนบัลล์
 • นายวิชิตพงษ์   ชัยวรรณ
 • นายอิทธิศักดิ์ โตขำ
 • นายชิติสรรค์  ขันงาม
 • นายธวัช บุญนวม
 • นายกรกช สุขเกิด
 • นายโชติภณ สำเภานนท์
 • นายทศพล จันทรา
 • นายชินวร ยืนวิชญาวัฒน์  
 • นายกิตติศักดิ์ อุทาวงค์
 • นายวัชริศ ไพรหิรัญ
 • นายธีรภัทร  สวัสดิ์สุภผล
 • นายกิจอนันต์ พงษ์ตันกุล
 • นายธยานนท์ ลันวงษา
 • นายพงศ์พันธุ์ พลรักดี
 • นายขจรศักดิ์ ประพัสสร
 • นายณัฐพล เอี่ยมเสือ
 • นายณัฐนันท์  ชื่นอุปการนันท์
 • นายสรศาสตร์ วิเศษสินธุ์ 

รายชื่อ 100 ท่าน ผู้โชคดีที่ร่วมโหวตภาพในโครงการ Cafe Amazon Greenscape

 • เจษฎาภรณ์ อาลแวส
 • Methinee Heamhan
 • Sumon Kantatian
 • Kanyapack Rattanawan
 • ฐิภา จิ๋วแก้ว
 • ศิริลักษณ์ รุ่งน้อย
 • พิมพ์ผกา ชุ่มคุมสิน
 • ปิยะรัตน์ จิตมั่น
 • กรสิริ เมฆพัฒน์
 • ปานตา สุระกำแหง
 • วรรณชัย ไตรโยธี
 • พงศ์ธร จงกล
 • รสริน เตมียงค์
 • ยุภาภร อภัยศรี
 • ชยากร ทองแกม
 • อรจิรา สีดางาม
 • Sara Promjairak
 • Amorat Buntreesri
 • Pattakarn Pongsringamchai
 • Panuwat Nutasarin
 • กมลชนก คณาพัฒน์
 • บัณฑิต เทพธัญญ์
 • ศาสตร์สิรินทร์ สินสืบผล
 • สมจิตต์ สุขวิเศษ
 • เจนจิรา มหามิตร
 • ณัฏฐณิชา ทิพราช
 • เยาวภา เพ็ชรรัตน์
 • ศราวุธ พิมพ์พันธ์
 • อภิชาติ วีรเธียรภิโญ
 • ทนิตา ล
 • เยาวรัตน์ เริงสมุด
 • กุลนรี เลาะวิถี
 • ธัญญลักษณ์ นาสมโภชน์
 • อารยา ปรินทรานนท์
 • สุพรรษา บุญทา
 • กฤษณพันธุ์ มังคละคีรี
 • สุพรรษา ตรีเรืองศักดิ์
 • ชยานันท์ พิลึก
 • พงศธร ฝ่ายสังฆา
 • ธันวราช จันทร์ประโคน
 • สุรัตนชัย ช้างคำ
 • ภูริชญ์ มณีพรหม
 • ศิริลักษณ์ จันทวัน
 • ภานุวัฒน์ คงคุ้ม
 • เกษร สร้อยจิตร
 • จุฑาพร โรจน์สุรางค์
 • นางสาวอัมรินทร์ หวลคิด
 • เพชรรัษ ปัทมาลัย
 • อาวีรัตน์ จุรีมาศ
 • อาภรณ์ ณ นคร
 • มัลลิกา นาทองลาย
 • เรืองรุ้ง บัวพ่วง
 • เปรมฤดี มณีพรม
 • นุจนัย พิมพ์สิงห์
 • สินีนาท สวัสดิโรจน์
 • พระมหาวรวุฒิ ภูผา
 • วิลาวัลย์ ยิ่งเทียมศักดิ์
 • พงษ์อาสาฬ์ เดชะพันธ์
 • วรรณิกา จวบความสุข
 • นภัสรา คุ้มหรั่ง
 • ธมนวรรณ นาเคณฑ์
 • นิภาพร กลางพิมาย
 • ณปภัช จันทร์แก้ว
 • สุภัสสรา ลออนวล
 • วิรัช บริบูรณ์
 • ณรงค์ แก้วลอดหล้า
 • จตุพร วรรณชู
 • วนัสพร สุทธศิลป์
 • อุทุมพร เพ็งคาสุคันโธ
 • ชุมพล ราชณุวงษ์
 • Somchok Kaojit
 • เรวดี หละเทียม
 • ธัญณัฐ หุตางกูร
 • tanawut nuanoey
 • พิมาน สะพานแก้ว
 • ธิดารัตน์ ทองสกุล
 • ธัญจิรา วรรณวิจิตร
 • ชัยพัฒน์ ธีระประภาจิตร
 • อยันนะหะ จัมปา
 • ดนุนุช สีวิไชยแก้ว
 • มณฑาณี เครือรัตน์
 • Wacharapol Jiamprasert
 • ธัญญาลักษณ์ เชื่อมนอก
 • นายไพรัช กาวประเสริฐ
 • Natthanan Sue
 • หทัยภัทร ศรีปัญญา
 • รังรอง ทองคำ
 • นิภาพร พรหมรักษา
 • อภิสิทธิ์ ประทุมวงษ์
 • ทิพวัลย์ เพ็งนุ่ม
 • ฐานิดา พงษ์พานิช
 • ปริญญา ปลั่งสุข
 • มินทรา ปภังกรภูรินท์
 • ขวัญเดือน วิรัชกุลบดี
 • รติวันต์ เลี้ยงบุญญพันธ์
 • Janjira Singkala
 • ปฏิญญา ภควตา
 • เกษมสันติ์ ไม้แก้ว
 • สันติ ปุรณะพรรณ์
 • วีรวรรณ สุขโข

วิธีการยืนยันสิทธิ์สำหรับ 100 ท่าน ผู้โชคดีที่ร่วมโหวตภาพ

 • ยืนยันรับสิทธิ์โดย แจ้ง ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง ผ่านทาง อีเมล cafeamazongreenscape@gmail.com
 • ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (หากเกินกำหนดเวลาถือว่า สละสิทธิ์)